poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

Veterinární klinika Medipet Zlín, se sídlem Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, IČ 49157281 (dále jen „klinika“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 12 a 13 Nařízení GDPR svým klientům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení GDPR poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

správcem osobních údajů je Veterinární klinika Medipet Zlín, se sídlem Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, IČ 49157281. Pokud má klient dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na správce obrátit též prostřednictvím e-mailu: medipet@post.cz.

2) ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Na klinice jsou osobní údaje klientů zpracovávány v těchto případech:

  1. Klinika potřebuje osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro zajištění efektivní komunikace s klientem při poskytování veterinární péče, tj. informování o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod.; k tomuto účelu je zpravidla třeba telefonní číslo a e-mailová adresa klienta. Pokud klinika poskytla veterinární péči, považuje majitele zvířete za svého klienta a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vede ve své evidenci, neboť tyto údaje jsou nezbytné v případě jakékoliv budoucí klinikou poskytované veterinární péče danému zvířeti.
  2. Zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava
    • Klinika je povinna vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, proto zpracovává jméno, příjmení a bydliště klienta;
    • klinika je povinna předávat osobní údaje o klientovi uvedené v europasu, proto tyto údaje o majiteli, jemuž je vystavován europas, klinika zpracovává a předává Komoře veterinárních lékařů ČR;
    • klinika je povinna veterinární služby řádně vyúčtovat a evidovat, proto zpracovává údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů
  3. Zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – klinika je oprávněna využívat získané kontaktní údaje stálých klientů za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb – např. pozvánka k očkování zvířete klienta. Naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;
  4. Klient se zpracováním souhlasí – v případě, že klinice klient udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů – souhlas klienta je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, klient má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou klinikou zpracovány v rozsahu, v jakém je klient poskytl. Osobní údaje, které klinika od klienta požaduje, může klient vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je klinika povinna vyžadovat, nemůže v takovém případě klinika související službu poskytnout.

3) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud klinika zpracovává osobní údaje klienta na základě jeho souhlasu, je klinika oprávněna po klientovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li klient klinice takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění kliniky tyto osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž klinice svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný – klinika nepodmiňuje poskytnutí veterinárních služeb poskytnutím souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů (příkladem může být kupř. jednorázová akutní návštěva).

4) OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Klienty, kteří navštívili kliniku opakovaně, považuje klinika za stálé klienty, nesdělí-li klient klinice výslovně jinak. Klinika je oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta, které od klienta v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržela, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb – např. pozvánka k očkování zvířete klienta. Klient je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu kliniky a kdykoli může zasílání dalších nabídek odmítnout.

5) UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klienta uchovává klinika po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi klinikou a klientem a následně pak po dobu, po kterou je klinika povinna tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností kliniky. Kromě toho je klinika oprávněna osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků kliniky vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klinikou a klientem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6) ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klienta mohou být poskytnuty třetím osobám, které klinice poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Veterinární klinika Medipet Zlín stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv kliniky vůči klientovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy klinikou s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7) POUČENÍ O PRÁVECH KLIENTA

Klient má právo požadovat od kliniky přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu čl. 15 až 21 Nařízení GDPR. Klient má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že klinika při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí klientů) postupuje v rozporu s Nařízením GDPR. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti klienta dle čl. 15 až 22 Nařízení GDPR budou klientovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů klienta nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách Veterinární klinika Medipet Zlín www.medipet.cz.