VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace ORTOPEDIE

Nové směry v OŠETŘOVÁNÍ ZLOMENIN

Se zlomeninami se u psů setkáváme velmi často. Vznikají důsledkem různých poranění, ve velké míře jsou jejich příčinou autoúrazy. Zlomeniny mohou být jednoduché či komplikované (tříštivé, otevřené), mohou být součástí sdružených a mnohočetných poranění.

Léčebné metody prodělaly složitý vývoj. Jednotlivé postupy se stále zdokonalují a přibližují se k co nejideálnější podobě. To umožňují stále nové poznatky v biologii a biomechanice skeletu, rozvoj techniky (diagnostika, nové materiály, implantáty) a stále širší zkušenosti v této problematice. Cílem léčby je co nejrychlejší, nejdokonalejší a pokud možno co nejméně bolestivé obnovení původní funkce končetiny. Vlastní hojení zlomenin kostí je vždy závislé na biologických a biomechanických podmínkách. Volba způsobu léčby je na veterinárním ortopedovi, který vlastní případ řeší. Vychází z typu zlomeniny a stavu pacienta. Pomocníkem se mu stane systém hodnocení zlomeniny, založený na zohlednění mechanických, biologických a klinických faktorů, které mají vztah k nárokům kladeným na fixaci a předpokládanou dobu hojení zlomeniny. Roli zde hrají velikost psa, množství poraněných končetin, typ zlomeniny, stáří psa, zda-li je poraněný pes spolupracující pacient. Velmi důležitý je fakt, je-li majitel ochotný a schopný dodržovat instrukce o pooperační péči. Špatná spolupráce a komunikace s pacientem a majitelem vede k nadměrné aktivitě psa nebo nedostatečné pooperační péči. Bezprostředně po ošetření zlomeniny by měl majitel dbát na omezený pohyb psa jen na nejnutnější vyvenčení, a to vždy na vodítku. V žádném případě by nemělo docházet k volnému pohybu psa, překonávání terénních překážek či skákání po nábytku. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému poškození fixace zlomeniny. Pacienti s fixací fraktury zevním skeletním fixátorem vyžadují větší pooperační péči, monitorování, léčbu ran a bandážování několik týdnů. Nedílnou součástí majitelovy péče o svého pacienta jsou speciální rehabilitační programy určené k přesnému doléčování zlomenin. Zvolený adekvátní způsob léčby by pak měl vést k rychlému a nekomplikovanému zhojení.

Nové studie o hojení kostí vedou vždy k objevení a určité preferenci některých metod jak v humánní, tak veterinární ortopedii. V principu se rozeznává hojení přímé a nepřímé. Nepřímé hojení je typické pro konzervativní způsob léčby a charakterizuje ho pevný svalek okostice. Hojení přímé bylo doménou léčby skupiny AO a s ním souvisela i preference dlahových (plotýnkových) metod, které se v té době považovaly za ideální řešení. Poznání nevýhod přímého hojení a dlahové techniky obecně (větší sklon k opětovné zlomenině, velká invazivita přístupu, větší riziko infekce, narušení přirozeného prostředí pro hojení zlomeniny) vedlo v 80. létech k hledání východiska z těchto problémů. Tím se do určité míry ukázala renesance a modernizace nitrodřeňových fixací. Dlahová technika byla považována takřka za překonanou, což však již dnes neplatí. Vývoj dlah podléhá požadavkům biologické osteosyntézy - s kostí jsou v limitovaném kontaktu, využívá se u nich miniinvazivních přístupů s redukcí počtu šroubů. Zevní osteosyntéza - léčba zlomeniny užitím zevního fixátoru - získává v poslední době velkou oblibu, hlavně u komplikovaných zlomenin (otevřené, s devastací měkkých tkání, mnohočetná poranění). Akrylátové zevní fixátory užíváme na našem pracovišti od roku 1998. Velmi dobrou zkušenost s nimi máme nejen v léčbě zlomenin dlouhých kostí, ale i při fixaci zlomenin dolní čelisti či znehybnění kloubů (například transartikulární fixace hlezenního kloubu u léčby ruptury Achillovy šlachy nebo u komplikovaných luxací). 

Současným trendem v léčbě zlomenin u psů je tedy užití takových léčebných metod, které při správném užití umožní časnou rehabilitaci a obnovení funkce končetiny. V zásadě jde o metody, které maximálně šetří měkké tkáně, výživu kostí, jsou minimálně invazivní a současně zajišťují dobrou stabilitu zlomeniny během léčby (tzv. biologická osteosyntéza).

MVDr. Jiří Jahoda, Veterinární klinika Medipet

Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz