VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace ONKOLOGIE

NEOPLAZIE MLÉČNÉ ŽLÁZY

Anatomie mléčné žlázy

Mléčná žláza feny se skládá z pravé a levé mléčné lišty. Na každé straně je zpravidla vytvořeno 5 mléčných oddílů. Podle své polohy se označují jako přední a zadní hrudní oddíl, přední a zadní břišní oddíl a pátý jako tříselný oddíl. Každý z nich obsahuje 5-20 mléčných jednotek. Jednotlivé mléčné jednotky končí vždy jedním vývodem na hrotu struku a jsou tvořeny žlázovým parenchymem a interparenchymatickým vazivem.

Etiopatogeneze

Nádory mléčné žlázy patří k nejčastějším nádorovým onemocněním fen. Tvoří přibližně 50% všech nádorových onemocnění. Tyto nádory se vyskytují zejména u starších zvířat s průměrným věkem 8 - 10 let, přičemž 50 % těchto nádorů je benigních a 50 % maligních. U fen do 4 let stáří a u samců se objevují nádory v této oblasti zřídka. Pokud se vyskytnou jde převážně o nádory benigní.

Predisponovanými plemeny jsou pudl, jezevčík, kokršpaněl, anglický špringršpaněl, yorkšírský teriér, anglický setr, německý ovčák, foxteriér, bostonský teriér. I přesto se nádory mléčné žlázy mohou vyskytnout u jakéhokoliv plemene či křížence. Mezi další predispoziční faktory se řadí užití léků na potlačení pohlavního cyklu (gestageny), pseudogravidita a obezita v mladém věku feny.

Je prokázáno, že nádory mléčné žlázy jsou hormonálně závislé. Steroidní a peptidové hormony realizují své účinky v cílových buňkách po navázání na receptory. V mléčné žláze se vyskytují receptory pro estrogeny, progesteron i prolaktin. Přibližně 50 % nádorů mléčné žlázy má receptory pro estrogeny a 44 % má receptory pro estrogeny i progesteron. Účinek steroidních hormonů se uplatňuje především v časných stádiích vývoje nádoru, u rozvinutých karcinomů se receptory nacházejí jen v malém počtu. Kastrace před 2. rokem života může značně snížit riziko vzniku těchto nádorů. S každou proběhlou říjí se toto riziko bohužel zvyšuje. Je prokázáno že feny kastrované před první říjí mají 0,5 % riziko vzniku nádorů mléčné žlázy, u fen kastrovaných před 2. říji už jde o 8 % riziko a feny kastrovaná po 2. říji mohou mít nádory z 26 %.

Nádory mléčné žlázy mohou být benigní nebo maligní. Mezi benigní nádory se řadí adenom jednoduchý nebo komplexní, fibroadenom, cystadenom. Přibližně 90 % maligních nádorů tvoří různé typy karcinomů, v menší míře jsou zastoupeny sarkomy (osteosarkom, fibrosarkom). Maligní nádory se mohou chovat relativně vlídně nebo naopak velmi agresivně. Dobře diferencované nádory mají lepší prognózu než špatně diferencované. Nádory s infiltrativním a invazivním růstem často metastázují lymfatickou nebo hematogenní cestou do různých orgánů. Nejčastěji do mízních uzlin, plic, kostí, jater, ledvin a srdce.

Klinické příznaky

Klinicky se nádory mléčné žlázy projevují jako jednotlivé nebo vícečetné tuhé útvary různé velikosti. Můžeme u nich zjistit i bolestivost, temperaci a u některých agresivnějších tumorů i otok, ulceraci a krvácení. 70 % útvarů se vyskytuje ve 4. a 5. žláze Výjimečně se u psů mohou objevit i dechové obtíže, které jsou spojené s výskytem metastáz v plicích. Benigní nádory jsou většinou malé, dobře ohraničené. Ke klinickým příznakům malignity patří rychlý a infiltrativní růst do okolí, zánětlivá reakce projevující se temperací, zarudnutím, otokem a bolestivostí.

Diagnostika

Diagnostika by měla zahrnovat důkladné klinické vyšetření, hematologické, biochemické a hemostazeologické vyšetření krve. Dále rentgen dutiny hrudní a sonografické vyšetření břicha pro vyloučení metastáz. Dobrou pomocnou metodou pro stanovení diagnozy a pro rozhodnutí o rozsahu chirurgického výkonu je cytologické vyšetření. Vzorek pro toto vyšetření se získává tenkojehelnou biopsií z útvaru. Vhodné je také odebrat vzorek z mízních uzlin, pro zhodnocení stádia nádorového procesu. Faktory spojené se špatnou prognózou jsou velikost > 3cm, invazivní růst, průkaz metastáz, zánětlivá reakce a ulcerace.

Terapie

Léčbou první volby stále zůstává chirurgie. Na základě předešlého vyšetření se stanoví rozsah chirurgického výkonu, zda bude provedena nodulektomie, mamektomie či mastektomie.

Obecná pravidla pro chirurgii:

nodulektomie (odstranění pouze samotného útvaru) velikost útvaru < 0,5cm, nefixované, povrchové uzly, okraj 1-2 cm
mamektomie (odstranění jedné mléčné žlázy) centrálně umístěné léze 1cm a více, fixované ke kůži, podkožnímu vazivu či břišní fascii
regionální mastektomie (odstranění 3 předních nebo 3 zadních oddílů mléčné žlázy s příslušnou mízní uzlinou) více útvarů v jedné části mléčné lišty
radikální mastektomie (odstranění jedné nebo obou mléčných lišt s příslušnými mízními uzlinami) více útvarů, nebo pokud jde o velký útvar oboustranná mastektomie se provádí většinou fázově nejméně 3 týdny od sebe

Chirurgicky odstraněné léze se poté posílají na histopatologické vyšetření, pro stanovení definitivní diagnózy.

Podle nejnovějších studií nemá kastrace (ovariohysterektomie), provedená po zjištění nádorů na mléčné žláze, vliv na další rozvoj benigních či maligních nádorů. Nemá preventivní efekt na rozvoj metastáz, ani neovlivní celkovou dobu přežití fenky.

Doplňková léčba:

Chemoterapie

Karcinomy jsou málo chemosenzitivní nádory. Chemoterapeutické protokoly pro psy jsou odvozeny z humánní medicíny. Nejpoužívanějšími chemoterapeutiky na nádory mléčné žlázy jsou doxorubicin, cyklofosfamid, 5-fluorouracil a karboplatina.

Radioterapie

Na rozdíl od lidí, u psů zatím nebyl prokázán pozitivní efekt radioterapie na nádory mléčné žlázy. Naopak anatomické umístění mléčné žlázy u psů vede ke zvýšenému riziku vedlejších účinků radioterapie zejm. na gastrointestinální trakt.

Antiestrogenní léčba

Antiestrogenní sloučenina Tamoxifen je velmi užitečné při terapii nádorů prsu u lidí. Bohužel u psů se vyskytují vedlejší účinky, projevující se otokem vulvy, poševním výtokem, inkontinencí, atraktivitou pro samce. Proto se terapie Tamoxifenem u psů v současnosti nedoporučuje.

Prognóza

Mezi prognostické faktory patří velikost nádoru, postižení lymfatických uzlin, stupeň invaze, přítomnost metastáz, histologický typ nádoru, stupeň jaderné diferenciace, přítomnost estrogenních receptorů.
Prognóza pro většinu benigních nádorů, které byly chirurgicky odstraněny je dobrá. Dobře diferencované, neinvazivní karcinomy mají prognózu také dobrou. Doba přežití více než 2 roky. Invazivní a zánětlivé karcinomy mají prognózu špatnou. Většina z nich se po chirurgické resekci objeví znovu do 1 měsíce. Doba přežití se uvádí 2,5 – 9 měsíců. Sarkomy jsou prognosticky také nepříznivé, doba přežití je do 6 měsíců.

V případě výskytu metastáz je medián přežití jen 5 měsíců.

Použitá literatura

  • DAVID J. ARGYLE, MALCOLM J. BREARLEY, MICHELLE M. TUREK Decision making in small animal oncology. Wiley-Blackwell 2008; 17: 327-332
  • JANE M. DOBSON, B. DUNCAN X. LASCELLES BSAVA Manual of canine and feline oncology 3nd edit., 2010; 16: 237-243
  • JOANNA MORRIS, JANE M. DOBSON Small animal oncology. Blackwell science 2001; 12: 184-191
  • KONIG, LIEBICH Anatomie domácích savců 2.díl. H&H 2003; 18: 345-351
  • MIROSLAV SVOBODA, DAVID F. SENIOR, JAROSLAV DOUBEK, JIŘÍ KLIMEŠ Nemoci psa a kočky 2.díl. 2001; 2.11: 1283-1285
  • WITHROW, MAC EWEN’S Small animal clinic oncology. Saunders 2007; 26: 619-628

Zpracovala: MVDr. Lenka Plášková, Veterinární klinika Medipet, Zlín

Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz